หมายเหตุ:
1. ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อนกำหนด (Early Bird Rate) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
2. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 
4. นักศึกษาภายนอก เลือกประเภทผู้ลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
การเลือกประเภทการลงทะเบียน
        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอบทความ ให้เลือกช่องเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน
        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทั่วไปสำหรับบุคลากรภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนที่ช่อง เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย 
        - ผู้ที่ลงทะเบียนกรณีนักศึกษาภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
        - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่มีค่าใช้จ่าย
        - สำหรับ ผู้วิจัยร่วม ให้ลงทะเบียนช่อง "เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย"