ลงทะเบียน ONSITE & ONLINE

การนำเสนอบทความจัดในรูปแบบ Hybrid โดยให้ผู้ส่งบทความและผู้เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบ ONSITE & ONLINE ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2563 

ONSITE คือ ผู้นำเสนอต้องมาที่ห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ONLINE คือ ผู้นำเสนอใช้โปรแกรม zoom นำเสนอ โดยไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(การนำเสนอแบบโปสเตอร์นำเสนอ ONSITE เท่านั้น )

สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
ONSITE
ONLINE
 1) ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
 2) วิทยาศาสตร์กายภาพ
 3) คณิตศาสตร์และสถิติ
 4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
 6) คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 7) การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม
 8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 9) นิเทศศาสตร์
 10) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 11) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
 12) อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ
 13) ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 14) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
 15) บริหารการศึกษา
 16) หลักสูตรและการสอน
 17) วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
 18) การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 19) สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น