หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงาน
 
1. เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

6. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

7. โรงพยาบาลนครปฐม

8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช