ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

        

นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

Mr. Yutthaphong  Nuamaree

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3381

E-mail : lermsak23@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานหอพักนักศึกษา

 

 

 

   

       

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทุนการศึกษา

 

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบริการให้คำปรึกษา,เบิกจ่ายลงทะเบียน กยศ.

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทรานสคริปกิจกรรม

 

 

 

 

        

นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ศรี

MISS. Rungnapa  Wongsri

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : porpuibuggabike@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานแบบคำขอกู้ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 

 

 

 

        

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานตรวจสอบเอกสาร

 

 

 

   

        

นางดวงนุช  พิลาบุตร

Mrs. Duangnut  Philabut

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3382

E-mail : Dungnut@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลนักศึกษาที่มีความบกพร่อง DSS