ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

        

นางสาวปฐมรัตน์  บุญปรีชา

MISS. Pathomrat  Bunpricha

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ :

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : -

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านวินัยนักศึกษา, องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, ชุมนุมชมรม, ส่งเสริมศักยภาพ

 

 

 

 

        

นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ

Mr. Anek Lalitwasuphinyo

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- (กำลังศึกษา) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : pipat_puttachart@hotmail.co.th

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานกีฬาและนันทนาการ

 

 

 

        

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบัณฑิตอุดมคติไทย

 

 

 

 

        

นางสาวสุนิสา  ศรีประถม

MISS. Sunisa  Sriprathom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : nokkajib0827@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานอาจารย์ที่ปรึกษา, เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

        

นางสาวลักษณาวลัย  มหาโชติ

MISS. Laksanawalai  Mahachote

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : laksanawalai11@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริและค่ายอาสา