ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

        

นางสาวศรัณย์รมย์  ภู่ระหงษ์

MISS. Sarunrom  Purahong

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : sarun_p9@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

        

นางสาวกฤตนัน  สายสวาท

MISS. Krittanun  Saysawat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- (กำลังศึกษา) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : off220430@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลแผนงาน, งบประมาณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

        

นายวุฒิชัย  ขำตั้ง

Mr. Vutichai  Khamtang

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3384

E-mail : wut6054@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงาน Web Programming, Database Admin, พัฒนาระบบ, IT

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านอาคารสถานที่

 

 

 

 

        

นางสาวลักษณาวลัย  มหาโชติ

MISS. Laksanawalai  Mahachote

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : laksanawalai11@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานจัดการความรู้, หน่วยควบคุมภายใน

 

 

 

        

นางสาวสุธิตา  นกเอี้ยงทอง

MISS. Sutita Nokeangthong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : TI.toulek@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานธุรการ

 

 

 

 

               

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานประชาสัมพันธ์