มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ


Statistics Statistics
29097
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month451
LastMonth Last Month677
ThisYear This Year4,265
LastYear Last Year4,280

ศูนย์บริการวิชาการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย

Academic Service Center for the Standard Development of Educational Institutes for Early Childhood


เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559

Workshops offered during September 2015 to March 2016

........1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพในประชาคมอาเซียน ระยะเวลา 3 วัน (อบรม 2 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน)

......... Workshop on "Developing Early Childhood Children toward Quality Citizens in the ASEAN Community" Duration : Three days (two days of workshops and one day of study visit)

........2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Healthy Kids Fit to Learn ระยะเวลา 1 วัน

..........Workshop on "Healthy Kids Fit to Learn" Duration : One day

........3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (อบรม 1 วัน)

..........Workshop on "Capacity Building for Trainers in Early Childhood Development" Duration : One day

........4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะเวลา 2 วัน (อบรม 1 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน)

..........Workshop on Local Curriculum Development. Duration : Two days (One day of workshop and one day of study visit)

 

*หมายเหตุ  หน่วยงานที่สนใจ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

Remarks : Interested educational institutes should reserve workshops at least one month in advance