มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ


Statistics Statistics
37842
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month533
ThisYear This Year553
LastYear Last Year6,425

องค์ความรู้ในเรื่องแนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็กในภาคกลาง


 การสร้างความตระหนัก

.......... สร้างความตระหนักกับผู้บริหารฯ และครูในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก

.......... ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงทำ Pretest เพื่อให้ทราบปัญหาของศูนย์ฯ ในการกำหนดแนวทางยกระดับ

.......... เห็นประโยชน์จากการยกระดับฯ เช่น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองมีความสุขและภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน ศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สร้างระบบการดูแลเด็กในชุมชนให้มีคุณภาพ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบพาทำ

........ จัดอบรมแยกผู้บริหาร-ครูพี้เลี้ยง

........ อบรมผู้บริหารเรื่องแผนพัฒนาศูนย์ฯ แผนปฏิบัติการประจำปี และหลักสูตรสถานศึกษา

........ อบรมครูเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเขียนแผนการสอน การจัดกิจกรรมบูรณาการ

 การให้แบบฟอร์ม - เอกสารตัวอย่าง

.......... เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ศูนย์ฯ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการทำ

.......... ปรับปรุงเอกสารที่มีอยู่แล้วให้ได้ตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่างๆ 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
 
ตัวอย่างตารางกิจกรรม
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม
 

                                                                      ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม                                                                                ชั้นอนุบาล 2/1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  หน่วย ตัวฉัน เรื่อง ฉันคนเก่ง                                                              วันที่  26  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557                                                

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการนิเทศ
 
ตัวอย่างแบบประเมินการนิเทศการสอน
 
ตัวอย่างแบบบันทึกการคัดกรองและการปรับตัวยาก สำหรับครูประเมินเด็ก

 

 การนิเทศออนไลน์