มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ


Statistics Statistics
37841
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month533
ThisYear This Year552
LastYear Last Year6,425

แนะนำงานวิจัยศูนย์เด็กเล็กภาคกลาง


โครงการการศึกษาแนวทางยกระดับศูนย์เด็กเล็ก

ในภาคกลางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2557)

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ทีมผู้วิจัยศูนย์เด็กเล็กภาคกลาง

ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา

หม่อมหลวง ดร.จันทน์กฤษณา  ผลวิวัฒน์

ผศ.ดร.รัฐดาว  พิศาลพงศ์

ผศ.นารี  ศิริทรัพย์

ผศ.วริยา  สมประชา

อาจารย์วิลาสินี  ทองแถบ

ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์  อ่อนมั่ง

อาจารย์ ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

 

กระบวนการวิจัยแนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็ก

ในภาคกลางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

แผนภูมิแสดงกระบวนการวิจัยแนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็กในภาคกลางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแบบพาทำ

ศูนย์เอ

before 

พื้นที่รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ

after  

พื้นที่รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ

ศูนย์บี

before  

มุมหนังสือไม่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้

after  

จัดมุมหนังสือไม่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ศูนย์ซี

before 

พื้นที่ไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

after 

มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม

ศูนย์ดี

before

ไม่มีการจัดทำมุมเสริมประสบการณ์ตามมาตรฐาน

after

มีการจัดทำมุมเสริมประสบการณ์ตามมาตรฐาน

ศูนย์อี

before

พื้นที่ด้านข้างอาจก่ออันตราย

After

ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่นในร่ม เล่นน้ำ ทราย

ศูนย์เอฟ

before

ห้องเรียนเดิม

After

ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องพยาบาล

ศูนย์จี

before

ห้องสมุด

After

ปรับห้องสมุดให้พร้อมใช้งาน

ศูนย์เอช

before

ไม่มีแผนการจัดประสบการณ์

After

มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร

ศูนย์ไอ

before

ทางเดินบันไดไม่ได้มีข้อกำหนดช่องทาง 

After

มีการกำหนดช่องทางขึ้น-ลงเป็นสัญลักษณ์

ศูนย์เจ

before

อาคารสถานที่เป็นอาจอันตรายต่อเด็ก

After

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย

ศูนย์เค

before

ไม่มีมุมเสริมประสบการณ์

After

จัดทำมุมเสริมประสบการณ์ตามมาตรฐาน

ศูนย์แอล

before

 อาคารสถานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย 

After

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย