มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ


Statistics Statistics
37915
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month533
ThisYear This Year626
LastYear Last Year6,425

C.V. of Educators


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐดาว พิศาลพงศ์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย

Assistant Professor Dr. Rathdow  Phisalaphong

Head of SEDEC

ประวัติการศึกษา

Educational Background

พ.ศ. 2544

 

2001

จบการศึกษา Education of Doctoral Degree in Early Childhood Education, University of North Texas, U.S.A.

Ph.D. (Early Childhood Education), University of North Texas, U.S.A.

พ.ศ. 2535

1992

จบการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Ed. (Early Childhood Education), Chulalongkorn University.

พ.ศ. 2529

 

1986

จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.Ed. (Primary Education majoring in Early Childhood Education), Chulalongkorn University.

ประวัติการทำงานและการบริหาร

Work Experience

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน

1995 to the present

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Lecturing at the Early Childhood Education Program, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2554 - 2556

2011 - 2013

 

หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Director, Demonstration Center for Early Childhood Education, Faculty of Education,

Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2553 - 2555

2011 - 2012

 

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

Curriculum Director, Graduate Diploma in Teacher Profession

(Majoring in Early Childhood Education)

พ.ศ. 2551 - 2553

2008 - 2010

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Deputy Dean, Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2547 - 2551

2004 - 2008

ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Program Directot, Early Childhood Education Program, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2536 - 2538

1993 - 1995 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเลย

Director, Loei Teachers College's Demonstration School

พ.ศ. 2535 - 2538

1992 - 1995

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย 

Lectuer at the Early Childhood Education Program, Loei Teachers College

   

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี  ศิริทรัพย์                                                

         ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Assistant Professor Naree Sirisap (retired),

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2512 – 2514

อาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2514 – 2518

อาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม

พ.ศ. 2518 – 2550

อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2517

ผู้เริ่มดำเนินการภาควิชาการอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม

พ.ศ. 2518

ผู้เริ่มดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  วิทยาลัยครูนครปฐม

ปัจจุบัน

กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา, วิทยากรด้านอนุบาลของรัฐและเอกชน, ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน

   

ดร.จารุทัศน์   วงศ์ข้าหลวง

Dr. Jarutus  Wongskhaluang

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557

ปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2551

ปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2549

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2545

ปริญญาตรี  สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2548

ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

พ.ศ. 2549

ผู้ฝึกสอนนักเรียนประกวดเล่านิทาน “ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ”

พ.ศ. 2555

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ได้รับโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่ดำเนินงานได้มาตรฐานกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  ความมั่นคงของมนุษย์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2545 - 2548

ครูผู้สอน : วิชารักการอ่านระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนหลายแห่งใน จ.ชลบุรี
พ.ศ. 2548 - 2550

นักเขียน : คอลัมน์เยี่ยมชมโรงเรียนและจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนิตยสารบันทึกคุณแม่  นิตยสารเรียลแพเร้นติ้ง นิตยสารไลฟ์แอนด์แฟมิลี่ นิตยสารคิดส์แอนด์สคูล

พ.ศ. 2555 - 2558

อาจารย์พิเศษ : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน 

ผู้รับใบอนุญาต : บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา และ สาขา อมตะนคร ชลบุรี

วิทยากร

พ.ศ. 2554

การสานสัมพันธ์บ้าน สถานรับเลี้ยงเด็กและชุมชน  ในการอบรมหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็ก จ.ชลบุรี     

พ.ศ. 2555

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย  ม.ศิลปากร

พ.ศ. 2556

เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานเพื่อนรัก ให้กับครูปฐมวัยในภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์, งานเทศกาลนิทานในสวน  ณ สวนลุมพินี   จัดโดยมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2557

ครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล  ให้กับครูปฐมวัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก  ณ จ.พิจิตร  จ.พระนครศรีอยุธยา   จ.ราชบุรี  และจ.ชลบุรี  จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

พ.ศ. 2558

เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองโดยใช้ BBL ให้แก่ครูปฐมวัย ของสำนักงานเขตการประถมศึกษาสมุทร สาคร, การดูแลและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาสแก่ครูปฐมวัย จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา, เทคนิคการใช้หนังสือสำหรับเด็ก  แก่ครูและพี่เลี้ยงเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเด็กไทย กรุงเทพฯ, เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ครูปฐมวัยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ณ จ.พิษณุโลก จ.สุราษฎร์ธานี จ.มหาสารคาม  จ.ลพบุรี และ จ.นครปฐมจัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

ผลงานอื่นๆ

พ.ศ. 2555-2557

ผู้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ

พ.ศ. 2557

ทีมวิจัยยกระดับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ   

พ.ศ. 2558

คณะทำงานร่างมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลเด็กของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   

ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Dr. Theerewoot  Thadatontichok

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2535

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการทำงานและการบริหาร

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2540 - 2555

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

พ.ศ. 2528 - 2539

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

   

อ.วิลาสินี ทองแถบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Ms. Wilasinee  Thongtab

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2553

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงานและการบริหาร

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, เลขาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2549 - 2552

ครูระดับปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

อ.แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Ms. Kaewta  Rewchewchot

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2552

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทำงานและการบริหาร

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2555 - 2557

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

พ.ศ. 2551 - 2554

คุณครูประจำชั้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

อ.ศศิกานดา มูนีกุล
ครู โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
สพป.ราชบุรี เขต 2

Ms. Sasikanda  Mooneekun

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ 2548 - 2553    

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ 2531 - 2535     

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงานและการบริหาร
พ.ศ 2555 - ปัจจุบัน    

ข้าราชการครู โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี     เขต 2

พ.ศ 2544 - 2555       

ครูภาษาอังกฤษ และ หัวหน้างานกิจกรรม โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

พ.ศ 2543

ประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด มหาชน สาขานครปฐม

พ.ศ 2542

ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียน รือเสาะวิทยา จ.นราธิวาส