มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ


Statistics Statistics
29106
Online User Online2
Today Today19
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month460
LastMonth Last Month677
ThisYear This Year4,274
LastYear Last Year4,280

Head of SEDEC


                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐดาว พิศาลพงศ์                                            

           หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย

Assistant Professor Dr. Rathdow  Phisalaphong

Head of SEDEC

ประวัติการศึกษา

Educational Background

พ.ศ. 2544

 

2001

จบการศึกษา Education of Doctoral Degree in Early Childhood Education, University of North Texas, U.S.A.

Ph.D. (Early Childhood Education), University of North Texas, U.S.A.

พ.ศ. 2535

1992

จบการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Ed. (Early Childhood Education), Chulalongkorn University.

พ.ศ. 2529

 

1986

จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.Ed. (Primary Education majoring in Early Childhood Education), Chulalongkorn University.

ประวัติการทำงานและการบริหาร

Work Experience

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน

1995 to the present

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Lecturing at the Early Childhood Education Program, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2554 - 2556

2011 - 2013

 

หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Director, Demonstration Center for Early Childhood Education, Faculty of Education,

Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2553 - 2555

2011 - 2012

 

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

Curriculum Director, Graduate Diploma in Teacher Profession

(Majoring in Early Childhood Education)

พ.ศ. 2551 - 2553

2008 - 2010

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Deputy Dean, Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2547 - 2551

2004 - 2008

ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Program Directot, Early Childhood Education Program, Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2536 - 2538

1993 - 1995 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเลย

Director, Loei Teachers College's Demonstration School

พ.ศ. 2535 - 2538

1992 - 1995

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย 

Lectuer at the Early Childhood Education Program, Loei Teachers College