Statistics Statistics
150543
Online User Online1
Today Today54
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month806
LastMonth Last Month1,860
ThisYear This Year21,395
LastYear Last Year33,257

 

 

 

 

โครงการอบรมเร่งรัดหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

           เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมเร่งรัดหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความรู้ความเข้าใจ ในตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรได้ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกีรยติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กรุณาให้เกีรยติและสละเวลามาเป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมปิ่นเกียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ วิทยากำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดี