Statistics Statistics
194563
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,819
LastMonth Last Month2,160
ThisYear This Year14,504
LastYear Last Year26,045

 

 

 

 

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จำนวน 4 ด้าน

 

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จำนวน 4 ด้านโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธิ์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ กรรมการ  และอาจารย์พฤกษ์  โปร่งสำโรง  กรรมการ กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนจำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

2. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา

4. ด้านบริหารจัดการ

 

 

 

ซึ่งผลการพิจารณาจากกรรมการ ออกมาดังนี้

 

คะแนนดีมาก

 1. การพัฒนาระบบคุณภาพการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจบการศึกษา  โดยคณะพยาบาลศาสตร์
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการเขียนคำร้องของนักศึกษาที่เกี่ยวกับงานทะเบียน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. การพัฒนาระบบออกใบรับรองผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ โดยสำนักคอมพิวเตอร์
 4. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการบริหารจัดการมาตรฐาน Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate โดยสำนักคอมพิวเตอร์
 5. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

คะแนนดี

 1. การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาพยาบาล  โดยคณะพยาบาลศาสตร์
 2. ความสำเร็จในการติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการประชุมและคำสั่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลตำบลให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ชมเชย

 1. การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคณะวิทยาการจัดการ
 3. ความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในระบบงบประมาณ 3 มิติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผศ. สมหมาย เปียถนอม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธิ์ ประธานกรรมการ 

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ กรรมการ  

อาจารย์พฤกษ์  โปร่งสำโรง กรรมการ