Statistics Statistics
158817
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month3,006
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,803
LastYear Last Year24,866

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5 (18) โดยมี รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบันการ ศึกษาต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน