Statistics Statistics
194566
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,822
LastMonth Last Month2,160
ThisYear This Year14,507
LastYear Last Year26,045

 

 

 

อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุม SC ๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx โดย รศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์ วิทยากร

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว รองอธิการบดี

กล่าวเปิดงาน