Statistics Statistics
147353
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,360
LastMonth Last Month2,308
ThisYear This Year18,205
LastYear Last Year33,257

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (16) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบันการ ศึกษาต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี