Statistics Statistics
158821
Online User Online2
Today Today37
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month3,010
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,807
LastYear Last Year24,866

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (16) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบันการ ศึกษาต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี