Statistics Statistics
158814
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month3,003
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,800
LastYear Last Year24,866

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

 

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดย นายสมยศ วนิชาชีวะ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (16) ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง