Statistics Statistics
147337
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,344
LastMonth Last Month2,308
ThisYear This Year18,189
LastYear Last Year33,257

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

 

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดย นายสมยศ วนิชาชีวะ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (16) ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง