Statistics Statistics
158818
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month3,007
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,804
LastYear Last Year24,866

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

                  วันที่ 29 มีนาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอม จังหวัดเพชรบุรี