Statistics Statistics
147352
Online User Online2
Today Today8
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,359
LastMonth Last Month2,308
ThisYear This Year18,204
LastYear Last Year33,257

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 

                  วันที่ 29 มีนาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอม จังหวัดเพชรบุรี