Statistics Statistics
158819
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month3,008
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,805
LastYear Last Year24,866

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 5

                      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการใช้สถานที่ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาภู มิภาคตะวันตก(สัญจร) และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5 (13)/2558 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 สถาบัน โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย