Statistics Statistics
147338
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,345
LastMonth Last Month2,308
ThisYear This Year18,190
LastYear Last Year33,257

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 5

                      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการใช้สถานที่ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาภู มิภาคตะวันตก(สัญจร) และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5 (13)/2558 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 สถาบัน โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย