Statistics Statistics
199598
Online User Online1
Today Today81
Yesterday Yesterday71
ThisMonth This Month2,341
LastMonth Last Month2,531
ThisYear This Year19,539
LastYear Last Year26,045

 

 

 

  เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[ 26/07/59 ] รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (17) / 2559   วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
[ 31/05/59 ] รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (16) / 2559   วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
[ 29/03/59 ] รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (15) / 2559   วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
[ 26/02/59 ] รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1 (14) / 2559   วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
[ 24/11/58 ] รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5 (13) / 2558   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
[ 28/07/58 ] รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 (12) / 2558   วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
[ 26/05/58 ] รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3 (11) / 2558   วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 
[ 25/07/58 ] ทำเนียบผู้ประเมิน

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [06/12/59 ] 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี [ 26/07/59  ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 3 ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง [ 31/05/59  ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  [ 29/03/59 ]

ครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 5  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี [ 24/11/58 ]

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   [ 28/07/58 ]