Statistics Statistics
147349
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,356
LastMonth Last Month2,308
ThisYear This Year18,201
LastYear Last Year33,257

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 4

 

              28 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4/(12)/2558

            โดยมีรก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

  

พิธีลงนาม MOU ร่วมกันของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก 

                        

                         

                         

  

ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก

      
     
     

จากนั้น ได้มีการเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันเครือข่าย และประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม