Statistics Statistics
158805
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month2,994
LastMonth Last Month1,797
ThisYear This Year4,791
LastYear Last Year24,866

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)  ครั้งที่ 4

 

              28 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4/(12)/2558

            โดยมีรก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

  

พิธีลงนาม MOU ร่วมกันของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก 

                        

                         

                         

  

ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก

      
     
     

จากนั้น ได้มีการเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันเครือข่าย และประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม