Statistics Statistics
174223
Online User Online1
Today Today68
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month1,094
LastMonth Last Month2,169
ThisYear This Year20,209
LastYear Last Year24,866

 

 

 

งานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี

25-05-61 รวมผลงานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2561
12-05-60 รวมผลงานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
25-05-59 รวมผลงานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
20-03-58  รวมผลงานโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

25-06-57 การพัฒนาการตรวจประเมินรูปแบบ NPRU QA Model

19-05-57

เอกสารรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

19-05-57

รายงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม