ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58431
Online User Online3
Today Today53
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,114
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,280
LastYear Last Year19,201

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[31-07-2019] คู่มือนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ (ใหม่)
[16-05-2019] ๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๖. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๕. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๓. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๑. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
[22-07-2015] หนังสือคู่มือการเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการ
[30-05-2014] แนวทางการสอบวัดมาตรฐานไอที