ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108617
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,141
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,519
LastYear Last Year20,348

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[17-09-2020] คู่มือปฏิบัติงานหลักการลงทะเบียนรับหนังสือภายในด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ศศิธร จันทรอัมพร) 2563
[11-08-2020] คู่มือการใช้งานระบบ e-Document สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[24-02-2020] เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างส่งหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
[09-12-2019] คู่มือการจัดการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[31-07-2019] คู่มือนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ (ใหม่)
[16-05-2019] ๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๖. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๕. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๓. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๑. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
[22-07-2015] หนังสือคู่มือการเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการ
[30-05-2014] แนวทางการสอบวัดมาตรฐานไอที