ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55302
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month695
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,151
LastYear Last Year19,201

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[16-05-2019] ๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๗. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๖. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๕. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๓. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] ๑. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
[16-05-2019] การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
[22-07-2015] หนังสือคู่มือการเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการ
[30-05-2014] แนวทางการสอบวัดมาตรฐานไอที