ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
182399
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month1,987
LastMonth Last Month3,521
ThisYear This Year17,397
LastYear Last Year27,731

1. ปก 
2. คำนำ
3. สารบัญ 
4. บทที่ 1 บทนำ 
5. บทที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
6. บทที่ 3 คลังความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก