ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78096
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month252
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,346
LastYear Last Year19,599

 

เพื่อให้งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล