งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่ในการรับ – ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายใน  และภายนอก  โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน  เพื่อให้งานสารบรรณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดผลดีแก่ราชการ