ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55508
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday112
ThisMonth This Month901
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,357
LastYear Last Year19,201

 

                    ตามประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                    ๑. กองกลาง

                    ๒. กองนโยบายและแผน

                    ๓. กองพัฒนานักศึกษา

                     ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑.๑ กองกลาง

(๑) งานบริหารทั่วไป

(๒) งานการเงินและบัญชี

(๓) งานพัสดุ

(๔) งานบริหารทรัพยากรบุคคล

(๕) งานประชุมและพิธีการ

(๖) งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน

(๗) งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

(๘) งานกฎหมายและนิติการ

                    งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ซึ่งปฏิบัติงานเป็นหน่วยสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยและงานบริหารทั่วไป มีหน่วยงานในสังกัด ๓ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ และหน่วยยานพาหนะ