งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งสายงานการบริหารงาน  จึงได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นงานบริหารทั่วไป สังกัดอยู่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สารบรรณกลางที่ได้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ นี้ และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งบังคับใช้ระเบียบนี้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖         ซึ่งหน่วยงานก็ยึดระเบียบนี้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และหน่วยงานบริหารทั่วไปมีหน้าที่ประสานงานการรับหนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสั่งการ และหน่วยงานแจ้งผู้นำเสนอเพื่อทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่จัดทำการโต้ตอบหนังสือราชการภายนอก  ภายใน ดูแลควบคุมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานประชาสัมพันธ์  หน่วยงานยานพาหนะ  หน่วยงานโสตทัศนูอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความรวดเร็ว และสำเร็จลุล่วงกับงานนั้น ๆ 

                   

 

บริการยอด   ประสานเยี่ยม   เปี่ยมน้ำใจ

 

        งานบริหาร เป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง มีหน้าที่ให้บริการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา และบังเกิดผลดีแก่ราชการ

 

        ๑.     การจัดการให้เป็นระบบ และเป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง ให้บริการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และลดขั้นตอนในหารปฏิบัติ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง

        ๒.     การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว

        ๓.     จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้นได้ทันเวลา และไม่เกิดการสูญหาย

        ๔.     จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและให้คำ ปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

 

 

              เพื่อให้งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล