ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78118
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month274
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,368
LastYear Last Year19,599

        งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งสายงานการบริหารงาน  จึงได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นงานบริหารทั่วไป สังกัดอยู่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สารบรรณกลางที่ได้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ นี้ และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งบังคับใช้ระเบียบนี้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖         ซึ่งหน่วยงานก็ยึดระเบียบนี้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และหน่วยงานบริหารทั่วไปมีหน้าที่ประสานงานการรับหนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสั่งการ และหน่วยงานแจ้งผู้นำเสนอเพื่อทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่จัดทำการโต้ตอบหนังสือราชการภายนอก  ภายใน ดูแลควบคุมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานโสตทัศนูอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความรวดเร็ว และสำเร็จลุล่วงกับงานนั้น ๆ 

                   

 

บริการยอด   ประสานเยี่ยม   เปี่ยมน้ำใจ

 

        งานบริหาร เป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง มีหน้าที่ให้บริการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา และบังเกิดผลดีแก่ราชการ

 

       

                    ๑. ดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

                    ๒. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

                    ๓. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหางานธุรการและสารบรรณให้กับหน่วยงานในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

 

 

 

              เพื่อให้งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล