ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64712
Online User Online1
Today Today58
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month618
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,561
LastYear Last Year19,201

        งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งสายงานการบริหารงาน  จึงได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นงานบริหารทั่วไป สังกัดอยู่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สารบรรณกลางที่ได้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ นี้ และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งบังคับใช้ระเบียบนี้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖         ซึ่งหน่วยงานก็ยึดระเบียบนี้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และหน่วยงานบริหารทั่วไปมีหน้าที่ประสานงานการรับหนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสั่งการ และหน่วยงานแจ้งผู้นำเสนอเพื่อทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่จัดทำการโต้ตอบหนังสือราชการภายนอก  ภายใน ดูแลควบคุมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานโสตทัศนูอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความรวดเร็ว และสำเร็จลุล่วงกับงานนั้น ๆ 

                   

 

บริการยอด   ประสานเยี่ยม   เปี่ยมน้ำใจ

 

        งานบริหาร เป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง มีหน้าที่ให้บริการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา และบังเกิดผลดีแก่ราชการ

 

        ๑.     การจัดการให้เป็นระบบ และเป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง ให้บริการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และลดขั้นตอนในหารปฏิบัติ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง

        ๒.     การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว

        ๓.     จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้นได้ทันเวลา และไม่เกิดการสูญหาย

        ๔.     จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและให้คำ ปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

 

 

              เพื่อให้งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล