ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52818
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month977
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,667
LastYear Last Year19,201

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548