ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55300
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month693
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,149
LastYear Last Year19,201

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548