ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68407
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,657
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,657
LastYear Last Year19,599

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548