6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561