ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68425
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,675
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,675
LastYear Last Year19,599

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560