ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100969
Online User Online2
Today Today6
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,295
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,871
LastYear Last Year20,348

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560