ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55311
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month704
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,160
LastYear Last Year19,201

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560