ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78114
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month270
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,364
LastYear Last Year19,599

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560