ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52834
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month993
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,683
LastYear Last Year19,201

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560