ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61134
Online User Online3
Today Today171
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,091
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,983
LastYear Last Year19,201

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560