ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108632
Online User Online2
Today Today49
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,156
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,534
LastYear Last Year20,348

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560