ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64709
Online User Online2
Today Today55
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month615
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,558
LastYear Last Year19,201

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560