ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58440
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,123
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,289
LastYear Last Year19,201

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560