ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
139208
Online User Online1
Today Today67
Yesterday Yesterday90
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month1,870
ThisYear This Year1,937
LastYear Last Year24,160

14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560