ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง พ.ศ. 2562
อัพโหลดเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:20 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง