ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
อัพโหลดเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:41 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง