ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาให้แก่นักศึกษาเพื่อการสืบค้นทางวิชาการ พ.ศ. 2551