ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
อัพโหลดเมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 16:10 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดการเงิน
จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง