(ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2548
อัพโหลดเมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:50 น.
กลุ่มเอกสาร : กฎหมายที่ถูกยกเลิก
จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง