ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
อัพโหลดเมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:52 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดวิชาการ
จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง