ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างประจำปีลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ.2563 

 

ใบสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

 

แบบฟอร์มบันทึกขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันเกินห้าวัน  

 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่อง/ลาช่วงเปิดภาคการศึกษา 

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  
แบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือ  

 


แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน  
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารทหารไทย-ธนาคารอิสลาม    
    เฉพาะธนาคารอิสลาม      1.ใบสมัครใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารอิสลามฯ   
                                            2.เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ ธนาคารอิสลาม   
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการธนาคารออมสิน  
แบบฟอร์มขอหนังสือกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก-ธอส  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  

สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 

แบบ
คำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 


ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แบบรายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ลจ.01) 

 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

  สัญญาจ้าง 

  สัญญาค้ำประกัน