จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 79 11 90
ลูกจ้างประจำ - 9 9
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 358 189 547
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 92 92
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 37 37
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 13 - 13
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 10 37
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 1 1
รวม 478 368 846**ข้อมูล ณ วันที่  10 กรกฎาคม 2563