จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 85 11 96
ลูกจ้างประจำ - 10 10
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 363 193 556
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 98 98
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 1
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 30 30
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 10 37
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 3 3
รวม 495 374 869**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562