จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 94 12 106
ลูกจ้างประจำ - 11 11
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 356 199 555
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 102 102
ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 - 8
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 20 20
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 11 39
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 21 21
รวม 505 395 900**ข้อมูล ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2560