จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 93 12 105
ลูกจ้างประจำ - 13 13
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 348 199 547
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 102 102
ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 - 13
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 18 18
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 17 - 17
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 11 39
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 22 22
รวม 500 396 896**ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560