จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 85 11 96
ลูกจ้างประจำ - 10 10
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 368 193 561
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 98 98
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 - 5
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 27 27
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 10 37
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 5 5
รวม 504 373 877**ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561