จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 99 12 111
ลูกจ้างประจำ - 16 16
พนักงานราชการ 1 18 19
พนักงานมหาวิทยาลัย 351 195 546
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 102 102
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 - 6
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 18 18
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 29 11 40
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 34 34
รวม 504 406 910**ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560