จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 94 12 106
ลูกจ้างประจำ - 11 11
พนักงานราชการ 1 18 19
พนักงานมหาวิทยาลัย 353 198 551
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 102 102
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 - 2
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 22 22
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - 1 1
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 8 35
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 30 30
รวม 495 401 896**ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561