จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 84 11 95
ลูกจ้างประจำ - 10 10
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 356 191 547
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 95 95
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 31 31
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 10 38
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 2 2
รวม 487 369 856**ข้อมูล ณ วันที่  3 กันยายน 2562