จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 98 12 110
ลูกจ้างประจำ - 13 13
พนักงานราชการ 1 19 20
พนักงานมหาวิทยาลัย 348 197 545
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 102 102
ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 - 13
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 19 19
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 17 - 17
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 11 39
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 27 27
รวม 505 400 905**ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560