จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 99 12 111
ลูกจ้างประจำ - 16 16
พนักงานราชการ 1 11 12
พนักงานมหาวิทยาลัย 344 197 541
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 101 101
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 1 8
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 21 21
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 29 11 40
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 30 30
รวม 498 400 898**ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560