จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 75 10 85
ลูกจ้างประจำ - 8 8
พนักงานราชการ 0 22 22
พนักงานมหาวิทยาลัย 367 189 556
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 83 83
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 40 40
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 21 - 21
พนักงานโรงเรียนสาธิต 29 10 39
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 2 2
รวม 492 364 856**ข้อมูล ณ วันที่  26 สิงหาคม 2564