จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 85 11 96
ลูกจ้างประจำ - 10 10
พนักงานราชการ 1 20 21
พนักงานมหาวิทยาลัย 362 192 554
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 96 96
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 33 33
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 - 18
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 10 37
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 3 3
รวม 493 375 868**ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562