จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 79 11 90
ลูกจ้างประจำ - 9 9
พนักงานราชการ 1 20 21
พนักงานมหาวิทยาลัย 355 189 544
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 92 92
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 30 30
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - - -
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 17 - 17
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 10 38
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 2 2
รวม 480 363 843**ข้อมูล ณ วันที่  6 ธันวาคม 2562