จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 75 10 85
ลูกจ้างประจำ - 9 9
พนักงานราชการ 0 18 18
พนักงานมหาวิทยาลัย 364 188 552
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 87 87
ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 37 37
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 13 - 13
พนักงานโรงเรียนสาธิต 29 10 39
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 2 2
รวม 481 361 842**ข้อมูล ณ วันที่  4 พฤศจิกายน 2563