จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 10 38 49
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 59 68
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 32 128 163
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 7 132 142
คณะพยาบาลศาสตร์ - 4 28 32
สถาบันภาษา - - 17 17
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - - 31 31
รวม 9 60 433 502

**ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560