จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 10 37 47
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 57 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 36 123 162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 7 125 133
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 25 28
สถาบันภาษา - - 14 14
รวม 6 63 381 450

**ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561