จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 13 39 53
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 58 67
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 45 112 161
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 7 136 144
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 30 33
สถาบันภาษา - - 22 22
รวม 8 75 397 480

**ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561