จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 1 16 28 45
คณะวิทยาการจัดการ - 3 8 53 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 71 79 157
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 22 114 138
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 21 26
สถาบันภาษา - - - 19 19
รวม 1 12 122 314 449

**ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563