จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 1 17 26 44
คณะวิทยาการจัดการ - 2 9 53 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 68 85 162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1 25 111 137
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 19 24
สถาบันภาษา - - - 19 19
รวม 1 12 124 313 450

**ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563