จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - - 14 33 47
คณะวิทยาการจัดการ - 2 5 56 63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 55 98 158
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 11 126 139
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 23 28
สถาบันภาษา - - - 22 22
รวม 1 8 90 358 457

**ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562