จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 1 15 28 44
คณะวิทยาการจัดการ - 2 6 54 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 60 90 156
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 20 117 139
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 21 26
สถาบันภาษา - - - 23 23
รวม 1 10 106 333 450

**ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562