จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 12 38 51
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 59 68
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 33 126 162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 6 132 139
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 27 30
สถาบันภาษา - - 17 17
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - - 31 31
รวม 7 61 430 498

**ข้อมูล ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2560