จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 11 37 48
คณะวิทยาการจัดการ 2 6 57 65
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 43 111 158
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 7 135 143
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 27 30
สถาบันภาษา - - 23 23
รวม 7 70 390 467

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562