จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 10 37 47
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 55 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 41 118 162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 7 126 134
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 24 27
สถาบันภาษา - - 13 13
รวม 6 68 373 447

**ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561