จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 12 35 47
คณะวิทยาการจัดการ 2 6 56 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 50 104 158
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 11 129 142
คณะพยาบาลศาสตร์ - 5 23 28
สถาบันภาษา - - 24 24
รวม 8 84 371 463

**ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562