จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 1 14 32 47
คณะวิทยาการจัดการ - 2 7 55 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 58 95 158
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 12 125 139
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 31 36
สถาบันภาษา - - - 22 22
รวม 1 9 96 360 466

**ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562