จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 12 35 47
คณะวิทยาการจัดการ 2 5 57 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 50 103 158
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 11 129 142
คณะพยาบาลศาสตร์ - 5 25 30
สถาบันภาษา - - 24 24
รวม 9 83 373 465

**ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562