จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ 1 12 38 51
คณะวิทยาการจัดการ 2 7 60 69
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 32 130 162
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 6 126 140
คณะพยาบาลศาสตร์ - 3 24 30
สถาบันภาษา - - 21 20
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - - 31 31
รวม 7 60 435 503

**ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560