จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 2 17 25 44
คณะวิทยาการจัดการ - 3 13 49 65
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 11 74 78 164
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 29 108 139
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 18 23
สถาบันภาษา - - - 28 28
รวม 1 18 138 306 463

**ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564