งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
เงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
งานดูแล ควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
บุคลากรปฏิบัติการ

งานกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายสนับสนุน
งานหนังสือรับรอง และบัตรบุคลากร
งานดูแลระบบการลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

 

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
บุคลากรปฏิบัติการ

งานลาศึกษาต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย
งานสรรหา เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
บุคลากรปฏิบัติการ

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
งานประกันสังคม

 

นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากรปฏิบัติการ

งานอัตรากำลัง
งานฐานข้อมูลบุคลากร
งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

นางสาวกัณหา เสริมสินธุ์
บุคลากรปฏิบัติการ

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งานให้บริการทางวิชาการ

 

นาสาวนาฏยา ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

นางสาวสุรีมาศ ประสานศรี
บุคลากร

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งานให้บริการทางวิชาการ

 

 

นางสาวศิริวรรณ กมลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานดูแลเว็ปไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารทั่วไป