ปรัชญา

          พัฒนาคน พัฒนางาน บริการด้วยใจ

วิสัยทัศน์

          บริหารคนให้มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. การสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน  โดยวิธีการรับโอน การคัดสรร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ
  2. การรักษาไว้ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกด้านให้บุคลากร ผสมผสานกับหลักธรรมเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรใช้ความรู้คู่คุณธรรม ในการปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind) รวมถึงการส่งบุคลากรศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง
  3. ใช้ประโยชน์ คือ การใช้งานบุคลากรอย่างคุ้มค่า คือให้ทำงานคุ้มค่ากับเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ ที่จัดให้  เพื่อความสมดุล ตามหลัก  “ความคุ้มค่า”  ในหลักธรรมาภิบาล
  4. ให้คุณ ให้โทษ คือ การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ที่สำคัญคือการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เมื่อบุคลากรมีคุณสมบัติครบ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในอัตราที่สูงสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ส่วนให้โทษ คือ เมื่อบุคลากรกระทำความผิด ต้องมีการตักเตือน ทำทัณฑ์บน หากการทำความผิดร้ายแรงต้องมีการดำเนินการทางวินัย ซึ่งมีโทษสูงสุด คือ ไล่ออก
  5. การให้พ้นจากงานของบุคลากรปกติจะมี 3 กรณี คือ บุคลากรลาออก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นปลดออก ไล่ออก และออกโดยการเกษียณอายุราชการ ถึงแม้การออกจากงานเป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารงานบุคคล แต่ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ