งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-261084 , 034-109300 ต่อ 3507 , 3508

เบอร์โทรสาร   : 034-261048