ประกาศมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องขยายเวลาการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสถาบันภาษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดคณะครุศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดสถาบันภาษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหัวหน้างาน สังกัดสถาบันภาษา (เพิ่มเติม)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหน้างาน)

ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร

 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 20 สิงหาคม 2563

 การทำแบบคำขอฯและผลงานเพื่อประเมินในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 1)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 3)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานและระดับคุณภาพผลงานเพ่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562