ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
................................................................

 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555