พระราชบัญญัติ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547