ข่าวประชาสัมพันธ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[05-06-2020] รายชื่อผู้เข้าอบรมให้ความรู้และติดตามความก้าวหน้าการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
[05-06-2020] รายชื่อผู้เข้าอบรมให้ความรู้และติดตามความก้าวหน้าการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
[09-03-2017] ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน 
[09-03-2017] เอกสารอบรมโครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ (สายสนับสนุน) 8 มี.ค. 60 
[09-03-2017] เอกสารอบรมโครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ (สายสนับสนุน) 9 มี.ค. 60 
[07-03-2017] เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ (สายสนับสนุน) 
[26-01-2017] การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2560 
[02-11-2016] เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
[25-10-2016] ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริการสาธารณสุขของคนพิการ
[27-07-2016] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วนราชการระดับงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559
[11-07-2016] ขอเชิญร่วมโครงการ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 12 (สขอ)
[11-07-2016] การอบรมต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
[22-06-2016] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
[14-06-2016] กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่น 1 และรุ่น 2
[14-06-2016] รายชื่อผู้พักห้องเดียวกัน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559
[14-06-2016] รายชื่อผู้พักห้องเดียวกัน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559
[14-06-2016] การแต่งกายโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ
[14-06-2016] รายชื่อผู้นั่งรถโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559
[14-06-2016] รายชื่อผู้นั่งรถโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559
[14-06-2016] ประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม
[30-05-2016] แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
[25-05-2016] ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการการสร้างสำนึกรักองค์กร
[01-05-2016] โครงการการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง 
[30-03-2016] รายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
[16-03-2016] หลักเกณฑ์ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
[04-03-2016] งดเว้นการลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
[29-02-2016] แนะนำบุคลากร เดือนมีนาคม
[25-02-2016] ข้าราชการ “เกษียณ” แล้วได้อะไรบ้าง
[18-02-2016] สรุปผลการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
[10-02-2016] แนะนำบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์
[08-02-2016] แนะนำบุคลากร เดือนมกราคม
[20-10-2015] แบบการทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 3 
[20-10-2015] แบบการเขียนภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 2 
[19-10-2015] ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยเปิดบูท ณ บริเวณศาลาเฟื่องฟ้ารมย์มณี ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. 
[12-10-2015] การจัดทำผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
[12-10-2015] การเขียนผลงานต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ