• บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers Proceedings) Download

  • เอกสารประกอบการประชุมฯ เล่ม Abstract Proceedings Download 

  • กำหนดการและตารางนำเสนอบทความ Download 

  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Download

  • Background ห้องประชุมย่อย Download

  • กำหนดการทดสอบระบบวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  Download
ห้อง Zoom/Link สาขา Meeting ID
8 กรกฎาคม 2564

NPRU01

การวิจัยเชิงสุขภาพสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal (พยาบาล)

Meeting ID: 829 525 0815

 

NPRU02

การวิจัยเชิงสุขภาพสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal (พยาบาล)

Meeting ID: 240 255 0661

 

NPRU03

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ

Meeting ID: 823 691 3828

 

NPRU04

อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ

Meeting ID: 333 892 4398

 

NPRU05

รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

Meeting ID: 425 597 4239

 

NPRU06

วิจัยการศึกษา และงานประจำสู่งานวิจัย (R TO R)

Meeting ID: 655 040 1305

 

NPRU07

บริหารการศึกษา

Meeting ID: 633 218 1116

 

NPRU08

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Meeting ID: 363 756 8804

 

NPRU09

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Meeting ID: 876 387 2889

 

NPRU10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Meeting ID: 313 243 7469

 

NPRU11

คณิตศาสตร์ และสถิติ

Meeting ID: 744 116 7404

 

NPRU12

สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Meeting ID: 592 164 3691

 

NPRU13

การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Meeting ID: 739 020 4003

 

NPRU14

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

Meeting ID: 852 025 8564

 

NPRU15

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

Meeting ID: 456 040 8710

 

NPRU16

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

Meeting ID: 672 336 9520

 

NPRU17

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

Meeting ID: 879 228 5428

 

NPRU18

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

Meeting ID: 757 342 9240

 

NPRU19

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

Meeting ID: 997 317 5918

 

9 กรกฎาคม 2564

NPRU20

การวิจัยเชิงสุขภาพสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal (พยาบาล)

Meeting ID: 829 525 0815

 

NPRU21

การวิจัยเชิงสุขภาพสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal (พยาบาล)

Meeting ID: 240 255 0661

 

NPRU22

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 

Meeting ID: 823 691 3828

 

NPRU23

ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

Meeting ID: 333 892 4398

 

NPRU24

รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ 

Meeting ID: 425 597 4239

 

NPRU25

หลักสูตรและการสอน

Meeting ID: 655 040 1305

 

NPRU26

วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร

Meeting ID: 633 218 1116

 

NPRU27

ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

Meeting ID: 363 756 8804

 

NPRU28

ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

Meeting ID: 876 387 2889

 

NPRU29

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

Meeting ID: 313 243 7469

 

NPRU30

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

Meeting ID: 744 116 7404

 

NPRU31

สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Meeting ID: 592 164 3691

 

NPRU32

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Meeting ID: 739 020 4003

 

NPRU33

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Meeting ID: 852 025 8564

 

NPRU34

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Meeting ID: 456 040 8710

 

NPRU35

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Meeting ID: 672 336 9520

 

NPRU36

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Meeting ID: 879 228 5428

 

NPRU37

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Meeting ID: 757 342 9240

 

NPRU38

นิเทศศาสตร์    

Meeting ID: 997 317 5918

 

 

กิจกรรม กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)
ขยายระยะเวลารับบทความ
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
15 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความประเมิน
จนถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
1 25 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
25 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
16 – 31  พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
26 พฤษภาคม – 9  กรกฎาคม  2564
นำเสนอผลงาน
8  – 9  กรกฎาคม  2564