การปาฐกถาพิเศษ

    
 
 
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปาฐกถาเรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”
Plenary Speaker 1
 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปาฐกถาเรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย
ต้องวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไร และอย่างไร ”
Plenary Speaker 2
 
 
 
 
 
 
คุณแซม ตันสกุล
MD Krungsri Finnovate
Thai leading strategic investor with a focus
to help startups/fintech grow and thrive.
ปาฐกถาเรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทย
สู่อนาคต”
Plenary Speaker 3